Regulamin korzystania ze studia nagrań i sali prób

„LODOWA STUDIO”


Studio nagrań „Lodowa Studio”, zwane dalej Studiem świadczy komercyjne usługi rejestracji muzyki, nagrań lektorskich oraz słuchowisk oraz wynajmuje pomieszczenia studyjne na potrzeby prób zespołów. Studio zajmuje się również szkoleniami z dziedziny audio dotyczącymi homerecordingu, pracy studyjnej oraz estradowej, realizacji nagrań, realizacji dźwięku live, mixu i masteringu. Szczegółowe warunki korzystania ze Studia stanowi niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021.

 1. Właścicielem Studia jest LINEXIM SP. Z O.O. Z siedzibą w Łodzi 93-232, ul.Lodowa 106a
 2. Ze Studia mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 3. Zgłoszenia na sesje nagraniowe każdorazowo ustalane są indywidualnie. Wstępna rezerwacja odbywa się za pośrednictwem kalendarza na stronie www i każdorazowo jest potwierdzana przez pracownika Studia. Potwierdzona rezerwacja jest zobowiązaniem Studia do udostępnienia pomieszczeń, wykonania nagrań, szkoleń lub innych usług zgodnych z ustaleniami.
 4. Przed rozpoczęciem nagrań/prób/szkoleń klient zobowiązany jest do zawarcia umowy ze Studiem. Umowa określa przedmiot umowy, ramy czasowe oraz sumaryczną kwotę za wykonanie usługi.
 5. Opłaty wynikające z umowy należy regulować przelewem bankowym na rachunek
  …………………., w terminach określonych w umowie pod rygorem odwołania sesji nagraniowej/próby/szkolenia.
 6. Uczestnikami sesji nagraniowych/prób/szkoleń mogą być jedynie osoby wskazane
  w umowie, jako osoby niezbędne w trakcie nagrania/próby/szkolenia. Nie będzie dopuszczane przebywanie osób postronnych na terenie studia, chyba że będzie to osobno ustalone z pracownikiem studia.
 7. Sesja nagraniowa i dostęp do Studia może odbywać się tylko i wyłącznie przy obecności uprawnionego pracownika Studia; nie ma możliwości korzystania ze Studia bez nadzoru.
 8. Nadzór nad Studiem i znajdującym się w nim sprzętem sprawuje upoważniony pracownik, posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje do dokonywania nagrań i obsługi sprzętu. Istnieje możliwość realizacji nagrań i obsługi sprzętu przez wskazanego przez uczestników nagrania realizatora, jednakże musi się to odbywać pod nadzorem pracownika Studia.
 9. W ramach sesji nagraniowych/prób/szkoleń Studio zapewnia profesjonalny sprzęt do rejestracji nagrań/przeprowadzenia prób i szkoleń wymieniony na stronie www w dziale „Wyposażenie”.
 10. Właściciel Studia może nie wyrazić zgody na realizację nagrań/próby/szkolenia, bądź przerwać realizację rozpoczętych w następujących przypadkach:
  1. Nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
  2. Nieprzestrzegania przepisów ogólnych (w szczególności przepisów BHP),
  3. Zmiany bądź odstępstwa od określonych w umowie kryteriów realizacji nagrania,
  4. Stwierdzenia naruszenia przez twórców praw autorskich, osobistych bądź innych praw osób trzecich, obrazy uczuć religijnych bądź łamania ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych,
  5. A także w przypadkach nieopisanych powyżej, a szczególnie uzasadnionych i opisanych w informacji o jednostronnym rozwiązaniu zawartego umowy.
 11. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i przyjmowania innych środków zmieniających stan świadomości!
 12. Uczestnicy sesji nagraniowych/prób/szkoleń zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności do zapoznania się z warunkami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji zawartymi w wyciągu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Linexim Sp. z o.o..
 13. Studio nie zapewnia uczestnikom sesji nagraniowych/prób/szkoleń ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy nagrań w czasie korzystania ze Studia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych.
 14. Uczestnicy małoletni mogą korzystać ze Studia tylko pod opieką osoby dorosłej.
 15. W trakcie korzystania ze Studia na wniosek pracownika studia może obowiązywać zakaz korzystania z urządzeń mobilnych (ze szczególnym uwzględnieniem telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów), z uwagi na możliwość powodowania przez nie zakłóceń nagrania.
 16. Bezwzględnie zabrania się wchodzenia do studia w trakcie nagrania.
 17. Uczestnicy nagrania/próby/szkolenia są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych im przez realizatora dźwięku i/lub upoważnionego pracownika Studia, zwłaszcza dotyczących obsługi urządzeń i sprzętu nagłaśniającego; za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania przez uczestników nagrania lub innych zdarzeń, koszty jego naprawy ponoszą uczestnicy nagrania. Ta sama zasada dotyczy używanych w trakcie nagrań/prób/szkoleń instrumentów.
 18. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia pomieszczeń Studia po zakończeniu sesji nagraniowej w stanie nie gorszym niż w chwili rozpoczęcia korzystania z pomieszczeń Studia.
 19. Za treść dokonywanych nagrań odpowiadają twórcy / uczestnicy nagrania.
 20. Uczestnicy nagrań i osoby korzystające ze Studia są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 21. Niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu bądź poleceń wydawanych przez realizatora dźwięku i/lub upoważnionego pracownika Studia skutkuje przerwaniem nagrania oraz może stanowić podstawę do zerwania umowy.
 22. Po zakończeniu usługi realizator lub upoważniony pracownik studia sprawdza stan sprzętu i wyposażenia.
 23. Realizator prowadzi książkę realizacji usługi.
 24. Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.